Koordinátor BOZP na staveništi

Poskytujeme komplexní služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi. Jako koordinátor BOZP spolupracujeme s projektanty staveb při přípravách dokumentace tvorbou Plánu BOZP a při realizaci stavby pak provádíme dohled nad dodržováním Plánu BOZP a koordinujeme činnost jednotlivých zhotovitelů stavby.

plán BOZP

Plán BOZP

Ve fázi přípravy stavby vypracujeme Plán BOZP a Oznámení o zahájení prací pro inspektorát práce.

koordinátor BOZP

Koordinátor

Ve fázi realizace budeme koordinovat činnost jednotlivých zhotovitelů stavby v oblasti BOZP.

Koordinátor BOZP - příprava a realizace stavby

Koordinátor BOZP - přípravná fáze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb (viz níže) , nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb (viz níže).

Koordinátor BOZP:
• zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví;
• zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě;
• zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce;
• bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Koordinátor BOZP - fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona 309/2006 Sb (viz níže).

Pakliže stavba splňuje uvedená kritéria, je zadavatel stavby podle požadavků tohoto zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, povinen zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Koordinátor BOZP:
• bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
• bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
• bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
• bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
• bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
• bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
• bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

Tabulka: Povinnosti zadavatelů staveb v souvislosti s koordinátorem BOZP
popis situace stavby povinnosti zadavatele stavby 
počet zhotovitelů provádějících stavbu na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb. rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. nutno zpracovat plán BOZP nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP nutno určit koordinátora při realizaci stavby
1 ano - ano ne ne
- ano ano ano ne
2 a více - - ne ne ne
ano - ano ne ne
- ano ano ano ano

 

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

• stavby u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den,
• stavby u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m,
• práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb,
• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí,
• práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů,
• práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů,
• práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon,
• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení,
• studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy,
• potápěčské práce,
• práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).


Ceník služeb koordinátora BOZP

V případě koordinátora BOZP na staveništi jsou ceny za poskytované služby stanovovány individuálně podle složitosti projektu, délky trvání a místa realizace stavby.

Zcela zdarma a rychle zpracujeme cenovou nabídku na kompletní činnost koordinátora BOZP. V případě zájmu můžete naše služby nezávazně poptat v níže uvedeném kontaktním formuláři, nebo emailem. Jako podklad stačí informace, zda se jedná o přípravu, či realizaci stavby (případně obojí), alespoň stručný popis rozsahu stavby (případně technická zpráva), adresa místa stavby a kontaktní údaje pro případné upřesňující dotazy a zaslání nabídky.


Reference koordinátora BOZP

K dispozici dáváme ke stažení soubor obsahující seznam výběru akcí, kde byla prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi naší firmou.

Kontaktujte nás

Jan Kortus, K-SERVIS

250 92 Praha - Šestajovice
Manželů Starých 1472
Telefon: +420 604 350 994

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vytvořte si  web zdarma